Na terytorium Polski obowiązuje ustawowa konieczność ubezpieczenia każdego zarejestrowanego pojazdu od odpowiedzialności cywilnej. Nie oznacza to niestety, że każdy użytkownik drogi stosuje się do tego obowiązku i ma wykupione ubezpieczenie samochodu.

Mimo wysokich kar za brak ubezpieczenia OC oraz za ucieczkę z miejsca wypadku, jedno i drugie wciąż się zdarza.

Szkodę wyrządził nieznany sprawca

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek pokryć roszczenia za szkody w mieniu i na osobie, które powstały w sytuacji, gdy zastosowanie miałaby odpowiedzialność cywilna niezanego sprawcy.

Warunkiem świadczenia za szkody na osobie jest naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój drowia na czas dłuższy niż 14 dni. UFG nie wypłaca odszkodowania za kolizje, w których nikt nie ucierpiał. Dodatkowo – w przypadku szkody materialnej odszkodowanie jest pomniejszane o równowartość 300 euro.

Szkodę wyrządził nieubezpieczony sprawca

Jeśli sprawca wypadku jest znany, ale nie wykupił ubezpieczenia OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek pokryć roszczenia za szkody w mieniu i na osobie, wyrządzone przez nieubezpieczony samochód. Jeśli poszkodowanym jest cudzoziemiec, straty pokryje jedna z międzynarodowych instytucji odpowiadających zadaniom UFG.

Likwidacja szkody

Roszczenie można zgłosić w każdej firmie ubezpieczeniowej oferującej obowiązkowe ubezpieczenie OC – musi ona przyjąć takie zgłoszenie (formalności załatwia się tak samo, jak „normalnie”). To ten zakład ubezpieczeń zajmie się likwidacją szkody, a następnie przekaże dokumentację do UFG.

Sprawca (jeśli został ustalony) musi liczyć się z koniecznością zwrotu wypłaconego odszkodowania oraz karą za brak ważnego ubezpieczenia.